Generálni partneri: Dynafit Piso Sport skialpinista.sk malinobrdo

Súťažný poriadok

Súťažný poriadok 2018           Stiahnúť v PDF     Competition rules 2018 - English version

 

Jedná sa o trojdňové skialpinistické etapové preteky dvojíc v pohorí Západné Tatry.

Trať je vedená po značenej trati a pozostáva s výstupov a zjazdov či už na lyžiach, na pešo alebo za použitia iných technických (horolezeckých) pomôcok.

Etapy sú náročné a vyžadujú si vynikajúcu znalosť pohybu a orientácie v teréne ako aj výbornú technickú zručnosť pri používaní lezeckej techniky v zimných aj letných podmienkach.

 

Každý účastník musí byť dostatočne fyzicky zdatný a technicky vybavený na absolvovanie tohto etapového preteku.

 

Kategórie:

 • muži dvojice (18-39 rokov)
 • ženy dvojice (nad 18 rokov)
 • veteráni dvojice (nad 40 rokov)

 

-          Preteku sa môže zúčastniť  pretekár, ktorý najneskôr v prvý deň preteku dosiahol 18 rokov.

-          Štartovať vo veteránskej kategórii môže len dvojica, v ktorej každý z pretekárov najneskôr v prvý deň preteku dosiahol 40 rokov.

-          V prípade štartovania zmiešanej dvojice (t.j. muž+žena), táto bude zaradená do kategórie Muži, príp. Veteráni.

Výstroj jednotlivca:

 • Lyže s oceľovými hranami po celej dĺžke lyže a minimálnou šírkou 60 mm. Viazanie musí umožňovať chôdzu aj zjazd
 • Lyžiarky, dostatočne vysoké aby zakryli členky, s podrážkou VIBRAM (min. po 80% plochy podrážky s min. dezénom 4 mm). Na lyžiarky sa musia dať pevne uchytiť stúpacie železá
 • Pár skialpinistických teleskopických alebo bežeckých palíc s krúžkom na konci (oceľové krčky sú zakázané)
 • 2 páry stúpacích pásov
 • Minimálne 2 vrstvy oblečenia spodnej časti tela s dlhými nohavicami presnej veľkosti pretekára, a 3 vrstvy oblečenia hornej časti tela
  • 1.vrstva pretekové oblečenie (kombinéza + spodné prádlo)
  • 2. teplé oblečenie s dlhým rukávom presnej veľkosti pretekára (napr. POLAR FLEECE)
  • 3. vrstva z vetruodolného materiálu presnej veľkosti pretekára  (vetrovka a nohavice)
 • Rukavice a čiapka (može byť multifunkčná čiapka-buff)
 • doporučujú sa podľa klimatických podmienok okuliare (slnečné, lyžiarske …)
 • Lavínový prístroj: musí byť funkčný a vybavený štandardnou funkciou hľadania a vysielania na frekvencii 457 kHz
 • Batoh s možnosťou upevnenia lyží, palíc, čakana, veľkosti min. 20 l
 • Lavínová sonda
 • Hliníková fólia minimálne 1,8 m
 • Lekárnička  - 1 ks sterilný obväz, 1 ks elastický obväz, 1 ks trojrohá šatka
 • Každý pretekár musí mať lavínový prístroj pevne prichytený na tele skrytý pod vrstvami oblečenia (pod prvou vrstvou oblečenia - kombinézou)
 • Pretekár musí mať lavínový prístroj zapnutý počas celého preteku. Ak pretekár zistí počas preteku, že jeho lavínový prístroj nefunguje, je povinný nahlásiť to na najbližšej kontrole. Pretekár s nefunkčným lavínovým prístrojom nesmie pokračovať v preteku
 • Keďže sa jedná o 3-dňový pretek doporučujeme mať so sebou rezervné baterky
 • Prilba na hlave je povinná počas celého preteku a musí zodpovedať norme EN 12492 (UIAA106)
 • Lavínová lopatka: rozmerov min. 20 x 20 cm s poriskom min dĺžky 40cm a musí byť certifikovaná výrobcom. Lavínová lopatka nesmie byť upravovaná, pretekár zodpovedá za jej funkčnosť
 • Dostatočné množstvo tekutín
 • Buzola alebo GPS zariadenie
 • Mobilný telefón s nabitou batériou
 • Mapa oblasti kde vedie etapa
 • Píšťalka
 • Horolezecký čakan s min. dĺžkou 50 cm s UIAA certifikátom
 • Pár stúpacích želiez s min. počtom 10 hrotov, dva z nich musia byť vpredu, presnej veľkosti na pretekárovu lyžiarku bez upravovania aj s bezpečnostnými popruhmi. Stúpacie železá musia mať UIAA certifikát. A k stúpacie železá pretekár nepoužíva, musia byť uložené v batohu hrotmi k sebe
 • UIAA certifikovaná horolezecká sedačka bez modifikácii a upravovania
 • 2 ks plochá slučka podľa UIAA pravidiel, min. dĺžky 1 meter (obvod 2m), 2ks horolezecké karabíny zámkové s min. nosnosťou 22 kN UIAA alebo ferratový set
 • 1 ks zaisťovací prúsík

 

Organizátor si vyhradzuje právo určiť aká výstroj sa bude počas pretekov používať.  Organizátor môže zmeniť použitie výstroje počas etapy podľa charakteru trate, aj keď o tom pred štartom neboli pretekári  informovaní. Pretekár je zodpovedný za vlastnú výstroj a musí dohliadať, aby bola funkčná a v súlade s pravidlami. V cieli každej etapy sa kontroluje výstroj pretekárov.

 

Výstroj poskytnutá organizátorom

 • Organizátor zabezpečí štartovné čísla, ktoré nesmú byť poškodené
 • Štartovné čísla musia mať pretekári umiestnené viditeľne na batohu
 • Organizátor môže zabezpečiť elektronické vybavenie (čip a pod.), ktoré bude použité ako časomiera a zároveň bude slúžiť pre kontrolu výsledkov preteku
 • Ďalší materiál, ktorý nie je zahrnutý v oficiálnych pravidlách a ktorý organizátor požaduje, musí byť poskytnutý organizátorom

 

Bezpečnosť:

 • Každý pretekár štartuje na vlastné nebezpečenstvo!
 • Každý pretekár je povinný preukázať sa pri prezentácii lekárskou prehliadkou nie staršou ako jeden rok.
 • Každému pretekárovi doporučujeme uzavrieť okrem poistenia do hôr aj poistenie na účasť na organizovanom skialpinistickom športovom podujatí. Organizátor nezabezpečuje žiadne poistenie pretekárov na preteku BOKAMI ZÁPADNÝCH TATIER.
 • Prilba, mačky, čakan, karabína, sedačka, plochá slučka a prúsik sú technické pomôcky, ktorých nepoužitie na trati v častiach, kde ich použitie určí organizátor je porušenie bezpečnostných pravidiel.
 • Pri príchode pretekára na stanovisko s lyžami, respektíve palicami (ďalej len výstroj) upevnenými na batohu,  je pretekár povinný výstroj položiť na zem, a až potom môže pokračovať v príprave na stanovisku. V prípade nedodržania sa jedná o porušenie bezpečnostných pravidiel. 

 

Časové limity

Môžu byť stanovené podľa uváženia organizátora v každej etape. V prípade zmeny klimatických podmienok môže organizátor časové limity meniť aj počas etapy. Ak časový limit pretekári nesplnili, musia z etapy odstúpiť. Splnením časového limitu sa rozumie odchodom oboch pretekárov z miesta kontroly, kde bol limit určený. Voči  časovým limitom nie je možné podávať protest.

Z hľadiska optimálneho pobytu pretekárov a rovnako aj organizátorov na trati, budú na preteku BOKAMI v jednotlivých etapách určené miesta, na ktorých budú sledované časy pretekárov (dvojíc). V daných miestach je nutné splniť časový limit tzv. STOP ČAS. Po jeho splnení má pretekár (dvojica) právo pokračovať v etape ďalej. V prípade, ak uvedený STOP ČAS dvojica nesplní, bude musieť z etapy odstúpiť a ísť najkratšou trasou (určenou organizátorom) do cieľa. Pretekárom  (dvojiciam), ktorí nesplnili STOP ČAS bude na tejto kontrole odobraté číslo a budú z ďalšieho preteku diskvalifikovaní. STOP ČAS je určený ako odstup od prvej dvojice s indexom 1,7 (napr. 1hod tj. 60min x 1,7 je 102 min tj. 1hod : 42 min). STOP ČAS s rovnakým pravidlom a indexom bude platiť aj pre prechod cieľom každej etapy.

 V prípade nepriaznivých klimatických podmienok, môže organizátor preteky alebo etapu skrátiť alebo aj zrušiť. K skráteniu alebo zrušeniu preteku alebo etapy môže dôjsť aj počas trvania  etapy podľa spresnenia organizátora priamo na trati. Proti týmto rozhodnutiam organizátora nie je možné podať protest.

 

Výsledky:

Po každej etape sa organizátor vyhodnocuje priebežné výsledky preteku. Po poslednej etape vystaví organizátor neoficiálne výsledky a po 15 minútach, ktoré sú určené na prípadné podanie protestu vystaví organizátor oficiálne výsledky. Víťazom sa stáva dvojica, ktorá v súčte časov jednotlivých etáp dosiahne najkratší čas. Diskvalifikácia v jednej etape znamená diskvalifikáciu v celom preteku.

 

Správanie sa pretekára:

 • Je povinnosťou pretekára byť dobre pripravený na preteky, tak zo zdravotného ako aj kondičnej pripravenosti. Pretekár musí ovládať a sledovať pravidlá pretekov, ako aj dodržiavať inštrukcie organizátora.
 • Kontrolné stanovištia musí dvojica opúšťať spolu. Naliepanie pásov, zliepanie a iné úkony musia prebiehať  v priestore vyznačenom kontrolou.
 • Pred cieľovou čiarou musí prvý pretekár z dvojice počkať na partnera a spolu musia prejsť cieľom s minimálnym rozostupom. V cieli sa meria čas druhému z dvojice.
 • V prípade použitia čakanu na trati musia byť palice pevne pripevnené na batohu; nosenie  palíc zastrčených za kombinezov a podobne nie je prípustné.
 • Pretekár ktorý zdržiava, je povinný ihneď sa ustúpiť z trate pretekárovi, ktorý zakričí   "Stopa " ( v angl. "Trace").
 • Pretekár, ktorý má problémy (technické, zdravotné, kondičné), môže vzdať pretek z vlastnej vôle, alebo môže byť vyradený z preteku členmi kontroly alebo jedným z organizačných lekárov. V prípade úrazu pretekári môžu pokračovať po ošetrení úrazu pod podmienkou, že organizátor pretekov, povolí pokračovať v pretekoch.
 • Keď jeden člen družstva pretek vzdá, ďalší člen družstva bude postupovať podľa inštrukcií organizátora.
 • Všetci pretekári sú povinní prísť na pomoc osobe v nebezpečenstve ( zranenie, porucha zdravia, zasypanie lavínou a pod.), ak týmto neohrozí seba alebo iné osoby. Organizátor vezme do úvahy čas strávený poskytovaním pomoci.
 • Nie je povolená žiadna externá pomoc, okrem prvej pomoci. Externá pomoc bude penalizovaná. Pomoc je povolená jedine medzi pretekármi.
 • Pretekár nesmie odhadzovať odpadky na trati! Môže odpadky odovzdať jedine kontrole !

 

Zastavenie pretekov:

 • Ak musia byť preteky prerušené na základe rozhodnutia organizátorov, rozhodovať o umiestnení sa bude na základe časov a bodov získaných na poslednej kontrole.
 • Ak už niektorí pretekári prešli touto kontrolou a podmienky na pretek boli vyhovujúce: Pretekári budú zastavení na nasledujúcej kontrole, (alebo až v cieli ak medzitým nie je žiadna kontrola). O umiestnení sa bude rozhodovať v prvom rade na základe príchodu do daného bodu kontroly a následne podľa poradia na predchádzajúcej kontrole.
 • V prípade, že niektorí pretekári prešli touto kontrolou aj napriek tomu, že podmienky už neboli vyhovujúce (lavíny, zlé počasie, nepostačujúce značenie trate), umiestnenie bude určené na základe času na poslednej kontrole.

 

Doping:

Doping je striktne zakázaný.

 

 

Diskvalifikácia a penalizácia:

 • Akákoľvek chýbajúca alebo nekompletná časť výstroje na kontrole alebo v cieli - 5 min.
 • Nekompletné družstvo opúšťajúce kontrolné stanovište penalizácia - 5 min.
 • Obdržanie externej pomoci: materiál, manévre, pomoc pri výstupoch alebo zjazdoch – 5 min.          Za cudziu pomoc sa nepovažuje poskytnutie prvej pomoci.
 • Zanechanie materiálu alebo odpadkov mimo kontrolného stanovišťa – 5 min.
 • Nerešpektovanie príkazov organizátora a nepoužitie povinnej výstroje na určených miestach - 5 min.
 • Nerešpektovanie značenia trate – od 5 min.
 • Nedodržiavanie pravidiel fair-play - od 5 min.
 • Pri opakovanom porušení pravidiel môže organizátor pretekára diskvalifikovať

 

 • Chýbajúce lyže, prilba, topánky, lavínový prístroj /vypnutý, chýbajúci, nefunkčný/, strata elektronického meracieho zariadenia (čipu) - diskvalifikácia.
 • Vážne ohrozenie prírody – diskvalifikácia.
 • Ak pretekár neprejde cez kontrolu – diskvalifikácia.
 • Nedodržanie bezpečnostných pravidiel – diskvalifikácia.
 • Akákoľvek akcia znamenajúca priamo nebezpečenstvo alebo ohrozovanie bezpečia, neposkytnutie prvej pomoci počas pretekov – diskvalifikácia.

 

Protesty:

Všetky protesty musia byť v písomnej forme odovzdané hl.rozhodcovi do 15 minút po zverejnení výsledkov. Čas, kedy budú zverejnené výsledky, musí byť vopred oznámený organizátorom. Organizátor vydá písomne rozhodnutie do nasledujúcej hodiny. Diskusie budú prebiehať na mieste určenom organizátorom. Všetky pripomienky musia byť doložené čiastkou 10€, ktorá však nebude vrátená v prípade nepriaznivého výsledku. Protesty sa podávajú jednotlivo za každé družstvo. Protest musí byť rozhodnutý do jednej hodiny.

 

Ocenenia:

 • Ocenení budú pretekári (dvojice) – prvé tri družstvá v každej kategórii.
 • Finančné odmeny pre dvojicu v mužskej kategórii 1. miesto 500 €, 2. miesto 300 €, 3. miesto 200 €
 • Finančné odmeny pre dvojicu v ženskej kategórii 1. miesto 300 €
 • Finančné odmeny pre dvojicu v kategórii veterani 1. miesto 300 €

 

 

 

V Žiarskej doline, Január 2017                                                                          Organizačný výbor

                                                                                                                        Bokami Západných Tatier